Algemene ledenvergadering op 13 april

IJTC houdt op woensdag 13 april de jaarlijkse ledenvergadering. Voor het eerst in twee jaar wordt deze fysiek gehouden in het clubhuis. De vergadering begint om 19.30 uur.

Het bestuur hoopt dat veel leden aanwezig zijn. Op de agenda staan belangrijke punten, waarover het goed is dat leden volledig worden geïnformeerd en/of hun mening geven. Dan gaat het onder meer over de renovatie van de kantine, het onderhoud van de tennisbanen, de contributie en de bouw van nieuwbouwwijk De Bakkerij.

Hieronder staat de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Documenten zoals de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag en het financiële overzicht van 2021 en de begroting voor 2022 zijn op te vragen bij secretaris José Kroneman via jcjdesmidt@ziggo.nl. Ook liggen deze documenten tijdens de ALV ter inzage in de kantine.

De agenda:
1. Opening
2. Notulen ALV 2021
3. Jaarverslag 2021
4. Jaarrekening 2021 en begroting 2022
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing kascommissie
7. Verslag vrijwilligerscoördinator
8. Verslag technische commissie
9. Renovatie kantine & onderhoud banen
10. Nieuwbouw De Bakkerij & reconstructie Grafhorsterweg
11. Rondvraag
12. Sluiting