Algemene Ledenvergadering op 8 maart

Op dinsdag 8 maart houdt IJTC de algemene ledenvergadering. Die begint om 20.00 uur in de kantine op ons tennispark. Het bestuur nodigt de leden van harte uit om aanwezig te zijn als wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruit wordt gekeken naar de toekomst.

Onderstaand vindt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Klik hier voor een bestand dat u uit kunt printen. Tijdens de vergadering worden ook de financiën van IJTC besproken. Het jaarverslag, de resultatenrekening en de balans kunt u opvragen bij secretaris José Kroneman via jcjdesmidt@ziggo.nl of 038-3331379.

Bovenstaande documenten zijn in gedrukte vorm aanwezig in de kantine voorafgaand en tijdens de algemene ledenvergadering op 8 februari.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING IJTC  

Aan                                     :           De leden van IJTC

Vergadering              :           Algemene Ledenvergadering

Locatie                      :           Clubgebouw

Datum                       :           dinsdag 8 maart 2016, 20.00 uur

Verzonden                :           José Kroneman

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 10 maart 2015.
 3. Jaarverslag 2015.
 4. Financieel jaarverslag: jaarrekening 2015 / begroting 2016. Stukken worden in de vergadering uitgereikt
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissielid. Aftredendzijn Emmy en Jan Willem.
 7. Bestuurssamenstelling; aftredend Jeroen. Verzoek om aan te treden Jan Willem.
 8. Verslag vrijwilligerscoördinator
 9. Verslag technische zaken
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting